WYSYŁKA

Od momentu gdy odnotujemy na naszym koncie płatność za Twoje zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych wysyłamy do Ciebie paczkę na podany adres, jeśli produkt jest w magazynie. Czas oczekiwania może być krótszy lub dłuższy, o czym Cię poinformujemy.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki z powodów technicznych – zostaniesz o tym poinformowany natychmiast po odnotowaniu przez nas wpłaty.

RODZAJE WYSYŁEK – POLSKA

W naszym sklepie możesz skorzystać z trzech rodzajów wysyłki oraz odbioru osobistego:

A) ODBIÓR OSOBISTY na Malczewskiego 52/8a, W WARSZAWIE

Prosimy o skontaktowanie się przed przyjściem do sklepu, w celu ustalenia kiedy produkt będzie gotowy do odbioru – infokorchowiec@gmail.com

B) WYSYŁKA PACZKOMATEM INPOST – 18 zł

Czas oczekiwania to 1-2 dni od momentu wysyłki – poinformujemy jeżeli może się wydłużyć ze względu na brak produktu.

C) KURIER INPOST – 18 zł

Najkrótszy czas oczekiwania od momentu wysyłki – poinformujemy jeżeli może się wydłużyć ze względu na brak produktu.

D) WYSYŁKA ZAGRANICZNA (do Europy) – 50-200 Euro, poproszę o kontakt na infokorchowiec@gmail.com w celu ustalenia szczegółów, szczególnie jeśli chodzi o „obiekty unikatowe” – tu cena może się zwiększyć.

REGULAMIN

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za

pośrednictwem sklepu internetowego https://michalkorchowiec.com prowadzonego przez przedsiębiorcę Michała Korchowca,

Prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Michał Korchowiec” ul. Malczewskiego 52/8a, 02-622 Warszawa, NIP: 6762370276, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość.

Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania,

reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres

Sprzedawcy”):

Dane teleadresowe:

Michał Korchowiec

Malczewskiego 52/8a

02-622 Warszawa

E-MAIL: infokorchowiec@gmail.com

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z

jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma

możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych

osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych

niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w

ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności

Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym

mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta,

dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w

tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na

stronie Sklepu;

2

6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem

michalkorchowiec.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy

sprzedaży na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7) Strona – Usługodawca lub Klient;

8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy

Usługodawcą a Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,

bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na

odległość – za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w

Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Michał Korchowiec, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem:

Malczewskiego 52/8a, 02-622 Warszawa, NIP: 6762370276, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy

(wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących

przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w

rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 2

Podstawowe obowiązki Stron

1. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania

zawartej Umowy sprzedaży.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób

zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami

Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy

prawa.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie

później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej

(w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin

dostarczenia Towaru).

§ 3

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na

dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie

złożyć Zamówienie, tj. dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto

Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego

bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas

3

składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o

wyświetlane Klientowi informacje.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie

się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie

pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

§ 4

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

(Sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę)

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny

podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania

Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku

gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b) płatnościami internetowymi -płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

c) za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et

Cie, S.C.A.).

4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na

rachunku bankowym Usługodawcy.

5. Zamówienia w ramach RP są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A.

Istnieje możliwość wysyłki za granicę – w tym celu Sprzedawca prosi o kontakt w celu ustalenia kosztu

wysyłki za granicę.

Odbiór przesyłki

6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a

przynajmniej jej zewnętrzny stan.

7. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika

i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z

umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z

tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki

zawiadomił o nich przewoźnika.

8. W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia

mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od

przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo

sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

4

2) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie

uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o

zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń

w obecności dostarczyciela przesyłki.

9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W

przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie

skontaktować się ze Sprzedającym.

10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej

przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

11. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej

utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za

wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał

wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny,

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie

od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż

przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres

Sprzedawcy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego

ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,

w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca

zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego

upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

5

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego

z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu

do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

6

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,

najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać

pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:

zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych

Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W

przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji,

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i

bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką

usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej

wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy,

jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić

wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach

Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy

ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie

stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny

sposób zaspokojenia.

8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z

tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie

zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później –

jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed

upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania

doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących

przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie

7

zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego

upływem.

§ 7

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni, tj. ma

możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę, w ramach której, za

pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w

formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjno-marketingowy (Newsletter) Sklepu

Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w imieniu swoim lub na

zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera.

3. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym

zakresie.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, z

wyłączeniem przeglądania treści Sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient

zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak

możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają

dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu

są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem http://cloudmine.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas

nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z

infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca

może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez

samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania

usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy

rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

8

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na

adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia

Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po

bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 10

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) przedstawienie asortymentu Sklepu,

2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość

zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

4) Newsletter,

5) możliwość korzystania z Konta Klienta,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet

wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od

wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub

nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie

innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi

powyżej.

§ 11

Sądowe rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest

Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest

Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją

Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z

alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).

2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:

1) zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do

Sprzedawcy), oraz

2) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi

zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).

9

3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

2) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a

sklepem;

3) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony

(zakładki) Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.

3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz

ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 384 1 kodeksu

cywilnego.

5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa

autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz

producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w

zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi

Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z

jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega

odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

§ 14

Odpowiedzialność karna

10

1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw

autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia

wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych.

2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części

autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a

ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.

ZWROTY I REKLAMACJE

A. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym.

Możesz zwrócić rzeczy zakupione w Michał Korchowiec, bez podawania powodu, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

Towar nie może być zniszczony.

 

B. Prosimy o kontakt mailowy i podanie informacji o chęci zwrotu towaru.

Podamy dokładny adres, na który prosimy odesłać przesyłkę.

Prosimy nie zwracać przesyłki bez uprzedniego kontaktu z naszym sklepem przez KONTAKT lub bezpośrednio:

infokorchowiec@gmail.com

C. Należność zostanie zwrócona na podane konto

bankowe (kwota zamówienia pomniejszona o koszt przesyłki) dopiero po otrzymaniu przez

nas przesyłki zwrotnej, która musi zostać zapakowana w taki sposób, żeby obiekt nie został zniszczony w trakcie przesyłki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej także „Użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem  Sklepu www.cloudmine.pl
 • Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celupodejmuje wszelkie niezbędne działania. 

 

§ 2

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, tj. Michał Korchowiec, Malczewskiego 52/8a, 02-622 Warszawa, 6762370276, zwany dalej Administratorem.

 

§ 3

Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

  • Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  • Rejestracja Konta Użytkownika, a dzięki temu dostęp do większej  funkcjonalności Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  • Zakupy bez rejestracji za pośrednictwem Sklepu wymagają podania Danych Osobowych.
  • Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację.
  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następującym zakresie:
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie   – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji umowy kupna sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu, z wyłączeniem przeglądania jego treści. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług w ramach Sklepu internetowego.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy ruchu Użytkownika w Sklepie w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie lepsze dopasowanie treści stron Sklepu do Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.

 

 

§ 4

Zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz okres ich przetwarzania

 • Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • adres poczty elektronicznej,
 • inne dane, które poda Użytkownik w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługodawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przetwarzania;

 

§ 5

Uprawnienia Użytkowników

 • Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 6

Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 

§ 7

Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

  • „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
  • Sklep używa technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
  • Korzystając ze Sklepu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.
  • „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
 • identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie  Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
 • by ułatwić Administratorowi  prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • optymalizacji korzystania ze Sklepu,
 • dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników, oraz
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

 

 

 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 • W sekcji Pomocy przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

§ 8

Bezpieczeństwo

 • Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 • Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 • Proszę pamiętać, że Wydawca nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Konta Użytkownika. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§ 9

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji  umowy.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

3. Dane mogą być powierzone m.in., następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

1) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;

2) dostawcy oprogramowania,

3) dostawcy reklam, w tym z wykorzystaniem oprogramowania takich partnerów;

4) podmioty pośredniczące w transakcjach, w tym serwisy umożliwiające dokonanie płatności.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

5) firmy transportowe zapewniające dostarczenia zakupionego Towaru.

 

 

§ 10

Prawa Użytkowników

 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.

§ 11

 

 • Kontakt:

Michał Korchowiec, Malczewskiego 52/8a, 02-622 Warszawa, 6762370276, Obsługa sklepu online:  infokorchowiec@gmail.com